top of page

Certified in the Governance of Enterprise IT

CGEIT-Vertical-4c.png
ISACA-4c-wTag.jpg

Szkolenie: przygotowanie do egzaminu CGEIT

 

Czas trwania:

3 dni (24 godziny)

 

Cena:

4100 netto + VAT - forma online

Opis szkolenia:

Egzamin CGEIT (ang. Certified in the Governance of Enterprise IT) jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych specjalistycznych certyfikatów w obszarze IT Governance. W Polsce, certyfikat CGEIT jest rozpoznawalny w strategicznym zarządzaniu IT.

 

Materiały szkoleniowe:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

  • Elektroniczne materiały dla uczestników akredytowane i dostarczone przez ISACA;

  • CGEIT Exam Review Manual;

  • CGEIT Exam Question, Answer and Explanation - subskrypcja na 12 miesięcy.

 

Organizator zapewnia:

- przerwy kawowe i poczęstunek (nie dotyczy szkoleń online);

- lunch (nie dotyczy szkoleń online)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu CGEIT oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej profesjonalnego IT Governance managera.

Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi oraz zasadami egzaminowania wiedzy na egzaminie CGEIT

Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, wymaganych na egzaminie, pozwala nie tylko na zorganizowanie profesjonalnie zarządzanej jednostki IT zgodnie z zasadami IT Governance, ale również ocenę i sugerowanie usprawnień w procesach zarządzania informatyką. 

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie technologii wykorzystywanych w informatyce

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia, z uwzględnieniem proporcji, w jakich pytania z ich zakresu występują na egzaminie.

  • Omówienie celów szkolenia

  • Omówienie wymagań i zasad egzaminowania dla certyfikatu CGEIT®

  • Koncepcja ramowa Governance of Enterprise IT

  • Zarządzanie strategiczne IT

  • Realizacja korzyści z IT Governance

  • Doskonalenie zarządzania ryzykiem IT

  • Optymalizacja wykorzystania zasobów IT

 

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Dyrektorom IT/ CIO

Audytorów zewnętrznych i wewnętrznych

Menedżerów i kierowników departamentów IT 

Specjalistom ds. IT Governance

Członkom Komitetów Strategicznych IT

Doradcom Rad Nadzorczych w sprawach IT

Wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką ładu technologicznego i chcą podnieść swoje kwalifikacje

 

Metoda szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników. (w zakresie szkoleń online metodyka będzie dostosowana do możliwości technicznych).

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o materiały dostarczone przez ISACA oraz doświadczenia prowadzących.

Wymagania dotyczące certyfikacji:

1.    Pomyślne zdanie egzaminu CGEIT

2.    Spełnienie wymogów doświadczenia zawodowego w obszarze IT Governance

3.    Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej.

4.   Przestrzeganie zasad Continuing Professional Education (CPE).

Egzamin CGEIT 

Egzamin jest otwarty dla wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem tytułu certyfikowanego oficera IT Governance

Egzamin jest przeprowadzany przez cały rok przez ISACA w akredytowanych centrach egzaminacyjnych.

Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą procedurę egzaminacyjną, zostaną przesłane wszystkie informacje wymagane do złożenia wniosku o certyfikację wraz z powiadomieniem o pozytywnym wyniku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA.

Wymogi doświadczenia zawodowego w obszarze IT Governance

Certyfikację przyznaje się początkowo osobom, które pomyślnie ukończyły egzamin CGEIT  i spełniają następujące wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego w zakresie audytu IT i kontroli systemów informatycznych. Do certyfikacji wymagane jest co najmniej (5) lata łącznego doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu zadań IT Governance Officera.

Kiedy kandydat zdał egzamin certyfikacyjny i spełnił wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, ostatnim krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku CGEIT  o certyfikację. Doświadczenie musi zostać zdobyte w ciągu 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o certyfikację lub w ciągu pięciu lat od daty pierwszego zdania egzaminu. Powtórzenie i zdanie egzaminu będzie wymagane, jeśli wniosek o certyfikację nie zostanie złożony w ciągu pięciu lat od daty egzaminu. Wszystkie doświadczenia muszą zostać zweryfikowane niezależnie od pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA​.

Przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej

Członkowie ISACA i / lub posiadacze oznaczenia CGEIT zgadzają się na przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA​.

 

Przestrzeganie zasad ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE)

 Cele programu kształcenia ustawicznego obejmują:

·      Utrzymanie kompetencji osoby wymagającej aktualizacji istniejącej wiedzy i umiejętności w zakresie audytu systemów informatycznych.

·      Zapewnienie środków umożliwiających rozróżnienie kwalifikowanych CGEIT od tych, którzy nie spełnili wymagań dotyczących kontynuacji ich certyfikacji.

·      Zapewnienie mechanizmu monitorowania kompetencji osób, które posiadają CGEIT.

·      Dostarczenie Kierownictwu najwyższego szczebla kryteriów doboru personelu i jego rozwoju.

·      Opłaty za utrzymanie i zaraportowanie co najmniej 20 godzin CPE są wymagane corocznie. Ponadto wymagane jest minimum 120 godzin kontaktowych w ustalonym 3-letnim okresie.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie ISACA​.

bottom of page