top of page

Certified Information Systems Auditor

ISACA-4c-wTag.jpg

Environment Social Governance (ESG)

akademia_itgrc_pion.jpg

Szkolenie: Environment Social Governance (ESG)

 

Adresaci

Menadżerowie ESG, specjaliści od ładu koporacyjnego, oficerowie biura zarządu, osoby odpowiedzialne za ESG w firmie, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem pionów, jednostek, komórek organizacyjnych, osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu ESG w jednostce, specjaliści i menedżerowie ryzyka operacyjnego.

Cel

Zapoznanie uczestników z pojęciem ESG. Uzupełnienie wiedzy o technikach szacowania ryzyka w ESG.

Korzyści

Pogłębienie wiedzy o zadaniach i funkcjach ESG w jednostce. Podniesienie umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem ESG.

Metody

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów, dotychczasowych sposobów zarządzania ryzykiem w ESG.

Szczegółowy program

 • Wyjaśnienie składowych pojęcia ESG

 • ESG i jego relacja z Corporate Social Responsibility (CSR)

 • Raportowanie niefinansowe – cechy informacji niefinansowej – przykłady – znaczenie

 • Standardy raportowania: GRI, SASB, raportowanie zintegrowane SIN   

      - sposoby zbierania informacji

      - definiowanie celów i budowanie mierników 

      - interesariusze

      - elementy ESG 

 • Środowisko i klimat

 • Zrównoważony rozwój  

 • zarzadzanie ryzykiem

 • ryzyka środowiskowe i metody ich neutralizowania. Odnajdowanie ryzyk w środowisku produkcyjnym 

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące zagadnień społecznych w ESG

      - ryzyko socjopsychologiczne

      - kodeksy dla dostawców

      - Kodeks Etyki

      - HR compliance

      - prawa człowieka

      - zagadnienia społeczne w ujęciu globalnym

      - code of conduct

      - łańcuch dostaw, due diligence i zarządzanie ryzykiem strony trzeciej

      - ochrona konkurencji

      - antykorupcyjna i zagadnienia międzynarodowej przestępczości                              - zorganizowanej w obszarze ESG

 • Ład korporacyjny

      - relacje zarządu rady i walnego zgromadzenia akcjonariuszy

      - standardy międzynarodowe w zakresie corporate governance

      - DPSN 2021 Lobbying

      - Leanwashing i greenwashing

      - przekupstwo i sprzedajność

 • Zaprojektowanie systemu ESG w organizacji – strategia spółki, polityki inwestycyjne

      - metodologia (ISO26000)

      - organizacja

      - dokumentacja

      - sprawozdawczość

 

Charakterystyka zajęć

 • Zrównoważone proporcje między teorią a praktyką

 • Ćwiczenia

 • Samodzielna konstrukcja narzędzi

 • Komunikatywny język, bez skomplikowanych wyrażeń prawno-technicznych

Kontakt: k.celinska@itgrc.pl

Tel.: +48 604 171 529

bottom of page