top of page
 • kcelinska

OECD aktualizuje zasady dotyczące sztucznej inteligencji

5 maja 2024 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokonała przeglądu Zasad OECD dotyczących sztucznej inteligencji (AI), aby przyjrzeć się sztucznej inteligencji, która ma służyć do ogólnego użytku, a także wyzwaniom związanym z prywatnością, prawami własności intelektualnej, bezpieczeństwem i integralnością informacji.

  

Najważniejsze wydarzenia:

 • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój

Sztuczna inteligencja powinna promować ludzki dobrobyt, innowacyjność, produktywność i stawiać czoła globalnym wyzwaniom. Interesariusze muszą zaangażować się w odpowiedzialne zarządzanie sztuczną inteligencją, aby osiągnąć korzystne wyniki.

 

 • Poszanowanie prawa i praw człowieka

Podmioty zajmujące się sztuczną inteligencją muszą szanować praworządność, prawa człowieka i wartości demokratyczne. Obejmuje to niedyskryminację, prywatność, ochronę danych i przeciwdziałanie dezinformacji przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa.

 

 • Przejrzystość i zrozumiałość

Podmioty zajmujące się sztuczną inteligencją powinny dostarczać istotnych informacji, aby wspierać i uświadamiać interesariuszy o interakcjach AI i umożliwiać tym, których to dotyczy, kwestionowanie wyników AI.

 

 • Solidność, bezpieczeństwo i ochrona

Systemy AI muszą być bezpieczne przez cały czas. Powinny istnieć mechanizmy zastępowania, naprawy i bezpiecznego wycofywania systemów AI, jeśli stwarzają one ryzyko.

 

 • Odpowiedzialność

Podmioty AI są odpowiedzialne za funkcjonowanie systemów AI i przestrzeganie tych zasad. Obejmuje to zapewnienie identyfikowalności i stosowanie systematycznego zarządzania ryzykiem.

 

Polityka krajowa i współpraca międzynarodowa:

 

 • Inwestowanie w badania i rozwój sztucznej inteligencji

Zachęcanie do publicznych i prywatnych inwestycji w badania nad sztuczną inteligencją w celu pobudzenia innowacji, koncentrując się na implikacjach technicznych, społecznych, prawnych i etycznych.

 

 • Wspieranie inkluzywnych ekosystemów sztucznej inteligencji

Rozwój i dostęp do zrównoważonego, interoperacyjnego ekosystemu cyfrowego dla sztucznej inteligencji, promującego bezpieczne i etyczne mechanizmy udostępniania danych.

 

 • Zarządzanie i środowisko polityczne

Promowanie elastycznych środowisk politycznych wspierających wdrażanie sztucznej inteligencji. Wykorzystanie eksperymentów do kontrolowanego testowania i skalowania sztucznej inteligencji oraz przegląd ram politycznych w celu wspierania innowacji i konkurencji.

 

 • Budowanie potencjału ludzkiego

Wzmocnienie pozycji osób posiadających niezbędne umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji i przygotowanie ich na zmiany na rynku pracy. Promowanie odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy, zwiększanie bezpieczeństwa i jakości pracy.

 

 • Współpraca międzynarodowa

Wspieranie globalnej współpracy w celu promowania zasad sztucznej inteligencji i odpowiedzialnego zarządzania. Zachęcanie do opracowywania globalnych standardów technicznych i porównywalnych w skali międzynarodowej wskaźników AI.

OECD Updates AI PrinciplesOn May 5, 2024, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) revised the OECD Principles on Artificial Intelligence (AI) to address the emergence of general-purpose and generative AI, along with challenges involving privacy, intellectual property rights, safety, and information integrity.Key Highlights:

 • Inclusive Growth & Sustainable Development

AI should promote human welfare, innovation, productivity, and address global challenges. Stakeholders must engage in responsible AI stewardship to achieve beneficial outcomes.


 • Respect for Law & Human Rights

AI actors must respect the rule of law, human rights, and democratic values. This includes non-discrimination, privacy, data protection, and addressing misinformation while respecting freedom of expression.


 • Transparency & Explainability

AI actors should provide meaningful information to foster understanding, make stakeholders aware of AI interactions, and enable those affected to challenge AI outputs.


 • Robustness, Security & Safety

AI systems must be secure and safe throughout their lifecycle. Mechanisms should exist to override, repair, and decommission AI systems safely if they pose risks.


 • Accountability

AI actors are accountable for AI systems' functioning and adherence to these principles. This includes ensuring traceability and applying systematic risk management.National Policies & International Cooperation:


 • Investing in AI Research & Development

Encourage public and private investment in AI research to spur innovation, focusing on technical, social, legal, and ethical implications.


 • Fostering Inclusive AI Ecosystems

Develop and access a sustainable, interoperable digital ecosystem for AI, promoting safe and ethical data sharing mechanisms.


 • Governance & Policy Environment

Promote agile policy environments to support AI deployment. Use experimentation for controlled AI testing and scaling, and review policy frameworks to encourage innovation and competition.


 • Building Human Capacity

Empower people with necessary AI skills and prepare for labor market transitions. Promote responsible AI use at work, enhancing job safety and quality.


 • International Cooperation

Foster global cooperation to advance AI principles and responsible stewardship. Encourage development of global technical standards and internationally comparable AI indicators.

Autor: Sebastian Burgemejster

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comentarios


bottom of page