top of page
  • kcelinska

Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy: Spostrzeżenia z barometru AI Jobs 2024 przeprowadzonej przez PwC

Najnowsze spostrzeżenia z barometru AI Jobs 2024 firmy PwC pokazują, jak sztuczna inteligencja zmienia siłę roboczą, umiejętności i produktywność w różnych sektorach. Wyniki opierają się na analizie z ponad pół miliarda ogłoszeń o pracę z 15 krajów. Poniżej kilka kluczowych wniosków:

 

1. Wzrost produktywności napędzany przez AI

Sektory o wysokiej penetracji sztucznej inteligencji doświadczają prawie pięciokrotnie (4,8x) wyższego wzrostu wydajności pracy.

Od 2016 r. liczba miejsc pracy dla specjalistów ds. sztucznej inteligencji rośnie 3,5 razy szybciej niż liczba wszystkich miejsc pracy.

Sektory narażone na sztuczną inteligencję, takie jak usługi profesjonalne, informacja i komunikacja oraz usługi finansowe, odnotowują znaczny wzrost produktywności.

 

2. Premie płacowe za umiejętności AI

Zawody wymagające specjalistycznych umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji wiążą się z nawet 25% premią płacową.

Przykładowo, menedżerowie sprzedaży w USA z umiejętnościami AI zarabiają o 43% więcej, a księgowi w Kanadzie o 17% więcej.

 

3. Zmieniające się zapotrzebowanie na umiejętności

Umiejętności wymagane przez pracodawców w zawodach narażonych na sztuczną inteligencję zmieniają się o 25% szybciej niż w przypadku innych ról.

Pracownicy muszą stale podnosić swoje kwalifikacje, aby utrzymać się na rynku pracy opartym na sztucznej inteligencji.

 

4. AI i wzrost zatrudnienia

Podczas gdy wzrost zatrudnienia w zawodach narażonych na AI jest o 27% wolniejszy, ogólna liczba wolnych miejsc pracy wciąż rośnie.

Sztuczna inteligencja pomaga zaradzić niedoborom siły roboczej, zapewniając gospodarce osiągnięcie pełnego potencjału.

 

5. Nowe możliwości i role

Sztuczna inteligencja redefiniuje role w różnych sektorach, otwierając nowe możliwości i wymagając nowych umiejętności.

Pracownicy, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję, mogą generować większą wartość i cieszyć się lepszymi perspektywami zatrudnienia.

 

6. Działania dla interesariuszy

Firmy: Przyjęcie AI, eksperymentowanie z nowymi zastosowaniami i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Pracownicy: Buduj umiejętności związane ze sztuczną inteligencją i szukaj sposobów na uzupełnienie i ulepszenie swoich ról za pomocą sztucznej inteligencji.

Decydenci: Wspieranie inicjatyw szkoleniowych/przekwalifikowujących i zapewnienie odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji.

 

Aby uzyskać więcej spostrzeżeń i szczegółowych analiz, zapoznaj się z pełnym raportem w Barometrze AI Jobs 2024 firmy PwC: Link

AI is Transforming the Job Market: Insights from PwC’s 2024 AI Jobs Barometer 


The latest insights from PwC’s 2024 AI Jobs Barometer show how AI is reshaping the workforce, skills, and productivity across various sectors. The findings are based on the analysis of over half a billion job ads from 15 countries. Here are some key takeaways:


1. AI-Driven Productivity Growth 

Sectors with high AI penetration are experiencing nearly fivefold (4.8x) higher labor productivity growth.

AI specialist jobs are growing 3.5 times faster than all jobs since 2016.

AI-exposed sectors like professional services, information & communication, and financial services see significant productivity gains.


2. Wage Premiums for AI Skills 

Jobs requiring AI specialist skills command up to a 25% wage premium.For example, AI-skilled sales managers in the US earn 43% more, and accountants in Canada earn a 17% premium.


3. Changing Skill Demands 

Skills required by employers in AI-exposed occupations are changing 25% faster than in other roles.

Workers need to continuously upskill to stay relevant in the AI-driven job market.


4. AI and Job Growth 

While job growth in AI-exposed occupations is 27% slower, the overall number of job openings is still increasing.

AI helps address labor shortages, ensuring the economy can reach its full potential.


5. New Opportunities and Roles 

AI is redefining roles across sectors, opening up new possibilities and requiring new skills.

Workers who harness AI are likely to generate greater value and enjoy enhanced job prospects.


6. Actionable Steps for Stakeholders 

Businesses: Embrace AI, experiment with new uses, and upskill workers.

Workers: Build AI-related skills and seek ways to complement and enhance their roles with AI.

Policymakers: Support training/retraining initiatives and ensure the responsible use of AI.

For more insights and detailed analysis, check out the full report at PwC’s 2024 AI Jobs Barometer: Link


Autor: Sebastian Burgemejster

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page