top of page

Nasze usługi

Zarządzanie strategiczne

Budowa i przetrwanie skutecznej organizacji, działającej w zmiennym i burzliwym środowisku wymaga od mądrego Lidera zastosowania idealnie dopasowanego i realizowanego procesu zarządzania strategicznego oraz budowy dojrzałych struktur ładu i kultury organizacyjnej. Jednocześnie kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Dlaczego robimy to co robimy? Jak to robimy? Czemu właśnie tak to robimy? Jakie są nasze wartości?

Należy stale pamiętać, iż planowanie to coś więcej niż tworzenie planu. W rzeczywistości planowanie jest ciągłym i dynamicznym procesem. Im bardziej zmienne środowisko, tym większe znaczenie planowania.

Wspieramy Liderów w procesach definiowania kluczowych aspektów i punktów decyzyjnych zarządzania strategicznego. Towarzyszymy, doradzamy w budowie, implementacji poszczególnych etapów planowania strategicznego, jak również zapewniamy jego dopasowanie, elastyczność do zmiennych i nieprzewidywalnych warunków otoczenia organizacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Zarządzanie operacyjne

Wysoka wydajność operacyjna w XX i XXI stała się jedną z przewag konkurencyjnych organizacji, jak również celem nowoczesnej administracji publicznej. Integracja systemów i procesów, ich usprawnianie, eliminacja wąskich gardeł, ograniczenie barier biurokratycznych, ograniczenia kosztów, dobór odpowiednich zasobów oraz narzędzi to wyzwanie każdego Lidera. Procesy wdrażania zmian, restrukturyzacji i re-engineeringu oraz ich późniejsze utrzymanie i utrwalenie w kulturze organizacji stanowią przeszkodę osiągnięcia zamierzonych rezultatów, celów oraz sukcesów.

Dostarczamy wsparcia dla managerów organizacji w analizie procesowej, integracji systemowej, procesach identyfikacji i eliminacji luk, wąskich gardeł, nieefektywności. Oceniamy potencjał ludzki oraz narzędzia i technologie. Doradzamy
i przeprowadzamy organizacje przez trudne procesy transformacyjne, jak również towarzyszymy w trakcie utrwalania zmian oraz ich zespolenia z kulturą organizacji. Projektujemy, budujemy i wdrażamy skuteczne i efektywne systemy, procesy, mechanizmy ich oceny i pomiaru oraz zapewniamy sposoby ich ciągłego doskonalenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą to obecnie jeden z kluczowych procesów każdej nowoczesnej organizacji. Pozwala właściwie i całościowo zorganizować proces pozyskiwania, utrzymywania oraz przekazywania wiedzy, m.in. informacji, zadań, danych i dokumentów, pomiędzy pracownikami. Proces zamienia aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny. Prawidłowe stosowanie tego procesu zwiększa skuteczność realizowanych zadań służbowych. Łączy bowiem ze sobą tych ludzi, którzy posiadają wiedzę z tymi, którzy jej potrzebują. Proces zarządzania wiedzą ma charakter kompleksowy, kreuje sieć powiązań i interakcji.

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice oraz zajęcia indywidualne z różnych obszarów organizacji np. zarządzanie, komunikacja, bezpieczeństwo oraz IT.

Jednocześnie projektujemy rozwiązania i procesy pozwalające wykorzystać, utrzymać oraz stale zwiększać efektywność wykorzystania wiedzy w organizacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Rozwój Liderów

To ludzie tworzą sukces organizacji, a Liderzy to Ci, którzy podejmują wyzwanie odpowiedzialności oraz wytrwałości w przewodzeniu pozostałym. Bez odpowiednich Liderów oraz stałego ich rozwoju i wsparcia realizacja zaplanowanych celów może być obarczona znacznym ryzykiem porażki.

Proponowany przez nas program doskonalenia kompetencji Liderów oparty jest na uważnym zaangażowaniu i pozwala na utrzymywaniu stanu samoświadomości oraz nieustannego trybu nauki również po jego zakończeniu. Nasz program realizowany jest w następujących etapach: identyfikacji potrzeb, silnych i słabych stron uczestników, wyznaczenia ambitnych celów nauki, przygotowania indywidualnych planów uzupełnienia wymaganych kompetencji, eksperymentowania, praktycznego wykorzystywanie nabytych umiejętności oraz podsumowania i ewaluacji osiągniętych postępów.

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice, zajęcia indywidualne, coaching oraz mentoring.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Zgodność i ochrona prawna

Idea zapewnienia zgodności (compliance) narodziła się w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych po ujawnieniu wielomilionowych nadużyć i przestępstw. Funkcja compliance ta jest istotną częścią systemu kontroli zarządczej w organizacji. Nadrzędnym celem  zarządzania zgodnością jest zapobieganie zmaterializowania się ryzyka naruszenia prawa lub regulacji, które mógłby skutkować sankcjami wymierzonymi w organizację, jej kierownictwo, co skutkowałoby stratami finansowymi, utratą reputacji oraz konsekwencjami służbowymi i karnymi. System compliance to holistyczny, zintegrowany z procesami organizacyjnymi mechanizm stałego monitorowania oraz przeciwdziałania materializacji ryzyka braku zgodności. Jednocześnie system posiada mechanizmy zarządzania incydentami zgodności oraz posiada mechanizmy korygujące i doskonalące.

W ramach naszej działalności budujemy, doskonalimy, szkolimy i doradzamy, a co najważniejsze zapewniamy poprawność oraz skuteczność mechanizmów ochrony i dochowanie należytej staranności przez najwyższe kierownictwo. Tak zaprojektowany system dba o przestrzeganiem etyki w prowadzonej działalności, tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwo informacji, w tym RODO, wykrywanie nadużyć, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządza konfliktem interesów, działalności finansowej, HR,  itd.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Bezpieczeństwo i odporność organizacyjna

Ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym cyberzagrożenia stanowią obecnie jedno z trzech najwyżej ocenianych ryzyk dla organizacji i Państw na poziomie globalnym. W XXI wieku, kiedy aktywa informacyjne oraz technologie informacyjne stanowią podstawę funkcjonowania oraz kluczowy element zarządzania, a zagrożenia z nimi związane stale rosną niezbędne jest stworzenie, utrzymywanie, doskonalenie oraz ocena Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony przed cyberzagrożeniami. Jak wskazują doświadczenia wielu organizacji, które zostały dotknięte incydentami sama prewencja, ochrona nie jest wystarczająca. Każda organizacja musi posiadać sprawdzone i skuteczne mechanizmy ciągłości działania, zintegrowane procesy ładu organizacyjnego, ryzyka oraz zgodności, aby powstał skuteczny system zapewnienia odporności organizacji na wielowymiarowe i wielowektorowe zagrożenia.

Projektujemy, dostarczamy, doskonalimy, oceniamy oraz testujemy wszystkie obszary bezpieczeństwa oraz odporności organizacji. Analizujemy i dobieramy odpowiednie środki organizacyjne i technologiczne, adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk, potrzeb, kontekstu oraz budżetu każdej organizacji. Pomagamy zbudować i podnosić dojrzałość kultury bezpieczeństwa w każdym aspekcie działania organizacji oraz wśród jej pracowników oraz kontrahentów. Integrujemy procesy i systemy organizacji, aby były wydajniejsze oraz skuteczniej przeciwdziałały oraz eliminowały zagrożenia. Przygotowujemy organizacje na wystąpienie incydentów oraz sytuacji kryzysowych oraz pomagamy zarządzać w krytycznych momentach takich zdarzeń. Zapewniamy wsparcie dla komunikacji kryzysowej oraz odpowiednie mechanizmy mitygujące. 

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Nowe technologie

W dzisiejszych czasach IT, to już nie tylko technologia, to jedna z kluczowych funkcji organizacji, która tworzy wydzieloną strukturę zarządzania, z własnymi procesami, projektami oraz wieloletnim budżetem. W miarę uzależnienia organizacji od nowoczesnych technologii rola i znaczenie działu IT dla funkcjonowania organizacji systematycznie wzrasta. Obecnie praktycznie żaden z procesów biznesowych w organizacji nie może odbywać się bez wsparcia teleinformatyki.

Pomagamy w strategicznym zaprojektowaniu i dopasowaniu działań funkcji IT do wymagań organizacji tworząc system zarządzania usługami IT. Dobieramy i dopasowujemy technologie do potrzeb organizacji, tak aby ich zastosowanie, koszty oraz sposób implementacji był "szyty na miarę". Współpracujmy z dostawcami rozwiązań i wybieramy takie technologie, jakie są niezbędne do realizacji celów organizacji oraz spełniające jej wymagania funkcjonalne oraz ograniczenia budżetowe. Pełnimy rolę kierowników projektu, reprezentujemy Zamawiającego w Komitetach Sterujących, doradzamy, negocjujemy oraz przeobrażamy organizacje w organizacje 4.0.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Audyt

Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)), jest rozumiany jako działalność niezależna, obiektywnie zapewniająca i doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, systemu kontroli i governance (ład organizacyjny). 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiła znaczna ewolucja w zadaniach audytu.
Z funkcji typowo kontrolnych audyt przekształcił się w działania wspierające funkcjonowanie organizacji zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Obecna era zawirowań, ryzyk związanych z erą cyfryzacji, nowych restrykcyjnych wymagań regulacyjnych, ostrzejszej walki konkurencyjnej stwarza znacznie większe możliwości do wykorzystania usług audytu.  

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

Edukacja i szkolenia

To ludzie tworzą sukces organizacji, a Liderzy to Ci, którzy podejmują wyzwanie odpowiedzialności oraz wytrwałości w przewodzeniu pozostałym. Bez odpowiednich ludzi oraz stałego ich rozwoju i wsparcia realizacja zaplanowanych celów może być obarczona znacznym ryzykiem porażki.

Proponowany przez nas program doskonalenia kompetencji oparty jest na uważnym zaangażowaniu i pozwala na utrzymywaniu stanu samoświadomości oraz nieustannego trybu nauki również po jego zakończeniu. Nasz program realizowany jest w następujących etapach: identyfikacji potrzeb, silnych i słabych stron uczestników, wyznaczenia ambitnych celów nauki, przygotowania indywidualnych planów uzupełnienia wymaganych kompetencji, eksperymentowania, praktycznego wykorzystywanie nabytych umiejętności oraz podsumowania i ewaluacji osiągniętych postępów.

 

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice, zajęcia indywidualne, coaching oraz mentoring.

Nasze usługi to m.in.:

- programy edukacyjne;

- szkolenia, warsztaty;

- coaching, mentoring.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.itgrc.pl

bottom of page