top of page

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi

 

 1. Niniejsze Warunki świadczenia usługi ("WSU") dotyczą usług świadczonych przez BW Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boczańska 25, 03-156 Warszawa, NIP: 5252818352, zwanej dalej "BW Advisory".

 2. Przedmiotem niniejszych WSU jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę w szkoleniu/szkoleniach wybranych przez Zleceniodawcę z katalogu szkoleń oferowanych przez BW Advisory, realizowanych według programów określonych przez BW Advisory, w terminach i miejscach wskazanych przez BW Advisory. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej www.akademiaitgrc.pl.

 3. Zleceniodawca i/lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę uczestniczą w szkoleniu/szkoleniach organizowanych przez BW Advisory na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu dostępnego na stronie www.akademiaitgrc.pl lub formularza przesłanego przez Zleceniodawcę na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zawiera tytuł wybranego szkolenia, termin, lokalizację oraz listę osób skierowanych na szkolenie.

 4. BW Advisory zobowiązuje się zagwarantować Zleceniodawcy i/lub zgłoszonym przez Zleceniodawcę osobom miejsce na wskazanym szkoleniu, o ile na moment otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc BW Advisory zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.

 5. BW Advisory zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.

 6. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, BW Advisory zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez Zleceniodawcę, a przekazane zgłoszenie nie jest wiążące.

 7. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając BW Advisory pisemną rezygnację. Pisemną rezygnację prosimy wysłać na adres mailowy: kontakt@akademiaitgrc.pl. W przypadku niedochowania powyższego terminu bądź braku zawiadomienia o rezygnacji Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%.

 8. Nieobecność na szkoleniu Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. BW Advisory przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą BW Advisory.

 9. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jednorazowo na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdorazowo wybranego szkolenia. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane są na stronie internetowej AkademiaITGRC www.akademiaitgrc.pl i są cenami netto za osobę. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

 10. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto BW Advisory Sp. z o.o., nr rachunku: mbank 03 1140 2004 0000 3702 7987 9789.

 11. BW Advisory zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przygotowanym programem.

 12. BW Advisory zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.

 13. BW Advisory zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Zleceniodawcy, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Warunki Uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: kontakt@akademiaitgrc.pl.

 2. Podpisany i nadesłany formularz zgłoszeniowy stanowi formę umowy zawartej pomiędzy firmą / instytucją / osobą zgłoszoną, a organizatorem szkolenia: BW Advisory Sp. z o.o.

 3. Zamawiający otrzyma e-mailem potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.

 4. Po otrzymaniu potwierdzenia, Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania opłaty za szkolenie w terminie podanym w warunkach płatności.

 5. W przypadku nie uregulowania opłaty za szkolenie w terminie, zgłoszenie zostanie anulowane.

 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu opłaty, zwracana jest kwota równa 70% wartości brutto szkolenia.

 7. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, uczestnik otrzyma zwrot pełnej opłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu (np. koszty podróży, noclegów).

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia.

Postanowienia Końcowe:

 1. Niniejsze WSU obowiązują od daty ich udostępnienia na stronie internetowej www.akademiaitgrc.pl i obowiązują do momentu ich zmiany przez BW Advisory.

 2. BW Advisory zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych WSU. Wszelkie zmiany w WSU zostaną opublikowane na stronie internetowej AkademiaITGRC.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi WSU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby BW Advisory.

bottom of page