top of page

Rola etyki i dojrzałość etyczna organizacji

Cena

800,00 netto + VAT

Czas trwania

1 dzień

O kursie


Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy niezbędnej, jej odnowienie lub powtórzenie, w praktyce zawodowej audytora / kontrolera albo osoby zajmującej funkcje związane z zarządzaniem, zarządzaniem zasobami osobowymi, zarządzaniem zgodnością, które dotychczas nie uzupełniały wiedzy z tej części zagadnień .
Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować rozwiązania regulacyjne dla swoich organizacji w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych, tematyki konfliktu interesów , kodeksów etyki, audytu etyki w organizacji.

Cena szkolenia

800,00 netto + VAT

Czas trwania

1 dzień

Termin szkolenia

21 października 2024

21 października 2024

Harmonogram szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowym zakresem zagadnień ogólnych z zakresu etyki, omówienie podstawowych sposobów racjonalizacji postaw i zachowań w środowisku pracy w organizacjach o różnej strukturze własnościowej i formie prawnej, zwrócenie uwagi uczestników na wpływ i relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska wewnętrznego, a kształtowaniem postaw etycznych w organizacji, omówienie problemów audytu w obszarze etyki z elementami nowej strategii i podejścia do zagadnień etyki i profesjonalizmu w Globalnych Standardach Audytu Wewnętrznego, odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Program szkolenia:

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć ukształtowanych doktrynalnie i historycznie z zakresu etyki.

 • Rozumienie korelacji pomiędzy postawami zarządzających a procesami dotyczącymi budowy środowiska w organizacji.

 • Etyka a prawo pozytywne, stanowione.

 • Rola procedur i struktury organizacyjnej.

 • Konflikt interesów

 • Przeprowadzanie analizy studium przypadku rodzajów etycznego i nieetycznego zachowania.

 • Racjonalizacja postaw i zachowań w środowisku wewnętrznym - przykłady.

 • Wyjaśnienie działań związanych z reagowaniem na negatywne postawy pracowników.

 • Komunikacja w organizacji w zakresie etyki.

 • Najlepsze praktyki w zakresie procedur dot. etyki.

Materiały szkoleniowe

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:
materiały prezentacji szkoleniowej oraz przykłady ćwiczeń warsztatowych w formie elektronicznej *.pdf., dodatkowe materiały wg. wyboru wykładowcy w formie elektronicznej pdf., linki do materiałów przykładowych materiałów publikowanych w Internecie

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Forma szkolenia

Online lub stacjonarnie w formie zamkniętej dla klienta

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów wewnętrznych, kontrolerów, kadry kierowniczej, pracowników administracji publicznej w tym samorządowej, ale także organizacji działających w innych formach prawnych, wykonujących obowiązki lub uczestniczących w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przygotowujących projekty procedur wewnętrznych w tym antykorupcyjnych, osoby zainteresowane budowaniem etycznego środowiska wewnętrznego, wspierające zarządzanie organizacjami i chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Szkolenie głównie jest kierowane do osób, wykonujących pracę na stanowiskach:

 • Audytor wewnętrzny

 • Specjaliści w zakresie wsparcia zarządzania

 • Kontroler lub pracownik ds. zgodności

 • Osoby zarządzające obszarami HR w spółkach lub/I urzędach

 • Kadrowiec lub pracownik komórki kadrowej w samorządzie

 • Specjalista w departamencie/biurze prawnym

 • Radca prawny obsługujący jednostki samorządu terytorialnego

 • Pracownicy administracji uczelni wyższych

Uprzednia wiedza niezbędna do wzięcia udziału w szkoleniu:

Minimum 1-5 letnie doświadczenie pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem lub innych urzędniczych.

Trener

Marzena Staniszewska

bottom of page